Generalforsamling

Søndag den 15. august 2021 - kl. 10.00

Kulturhuset Udby Forsamlingshus

Udbyvej 39, 4300 Holbæk


Indkaldelse med dagsorden og det reviderede regnskab udsendes skriftlig pr. mail, senest 4 uger før. 

Der affoldes generalforsamling hvert år senest i oktober måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse eller når mindst 15 medlemmer kræver det.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til, senest 14 dage efter at udesende indkaldelse.


Se endvidere foreningens vedtægter § 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af indtil 5 medlemmer.

Formanden og kasseren vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år.


Formanden vælges lige år og kasseren ulige år, de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.


Ved formandens forfald konstituerer bestyrelsen sig selv. Konstitutionen gælder til førstkommende generalforsamling.


Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.


På generalforsamlingen vælges endvidere 1 revisor og 1 revisorsuppleant samt 2 suppleanter for bestyrelsen hvert år.

.

Foreningens vedtægter fortæller, at bestyrelsen modtager godtgørelse efter SKAT’s regler (LL §7 M) om skattefri godt gørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer.

I henhold hertil kan et bestyrelsesmedlem modtage skattefrit årligt det som med skatterådets satser svarer til DKK 3.850,- om året (2.400 + 1.450) og herudover kan man modtage skattefri godtgørelse til befordring i foreningens virke,

til dækning af udgifter til brug af telefon, netforbindelse mv.


Forslag eller sager fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen indtil og senest 1 uge efter at indkaldelsen til generalforsamlingen er dateret. Forslag opsættes i udhængsskabet 14 dage før generalforsamlingen.


Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afsteming.


Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.